Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
1.1. DDA, hieronder wordt verstaan Dutch Dental Academy, DDA verzorgt de inschrijving, administratie, organisatie en facturering van de deelnemers.
1.2. Activiteiten, hieronder wordt verstaan: trainingen, leergangen, opleidingen en trainingen op maat.
1.3. Deelnemer, hieronder wordt verstaan degene die al dan niet tegen betaling één van de hiervoor in 1.2 vermelde activiteiten bezoekt.

Artikel 2 – Geldigheid voorwaarden
2.1. Deze voorwaarden zijn op alle activiteiten van DDA van toepassing.
2.2 Eventuele algemene voorwaarden van de cliënt zijn niet bindend voor DDA niet. DDA handelt uitsluitend onder toepassing van haar eigen voorwaarden.

Artikel 3 – Inschrijving Deelnemer
3.1 Alle aanmeldingen dienen schriftelijk te geschieden. U kunt zich aanmelden via onze website: www.dutchdentalacademy.nl, telefonisch of via e-mail info@dutchdentalacademy.nl. De inschrijving, zoals in 1.2 vermelde activiteiten, geschiedt in volgorde van ontvangst van inschrijving. U ontvangt direct na inschrijving via de website  een bevestiging van inschrijving per e-mail. Na ontvangst van de (automatische) bevestiging is uw inschrijving definitief. U heeft 14 dagen wettelijke bedenktijd, daarna zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.
3.2 Circa 6 weken voor de cursus wordt de factuur voor het betalen van de in 1.2. genoemde activiteiten digitaal verzonden. U dient deze factuur uiterlijk 3 weken voor  aanvang van de activiteit te voldoen.
3.3 4 Weken voor aanvang van een activiteit ontvangt u nadere informatie: Boeken en studiewijzer
3.4 Indien een activiteit is volgeboekt, ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht. Uw naam wordt op een wachtlijst geplaatst en u krijgt bericht wanneer er een extra activiteit wordt georganiseerd of wanneer de volgende activiteit plaatsvindt.
3.5 Alle prijzen zijn BTW vrijgesteld.
3.6 Deelnemer staat bij aanmelding niet onder bewind.

Artikel 4 – Annulering 
4.1 Annulering door deelnemer
Bij een annulering van een activiteit wordt, na de 14 dagen wettelijke bedenktijd, kosten in rekening gebracht; afhankelijk van het moment van annuleren zijn deze kosten als volgt:
Bij annuleren meer dan 1 maand voor aanvangsdatum activiteit, 25% van de deelnameprijs.
Bij annuleren binnen 1 maand voor aanvangsdatum activiteit, 50% van de deelnameprijs.
Bij annuleren minder dan 2 weken voor aanvangsdatum activiteit, 75% van de deelnameprijs.
Bij annuleren minder dan 1 week voor aanvangsdatum of tijdens de activiteit, kunnen wij geen restitutie verlenen.
4.2 Annulering door Dutch Dental Academy
4.2.1 Indien een activiteit wegens een onvoldoende aantal inschrijvingen komt te vervallen, ontvangt u daarvan ongeveer drie weken voor de aanvang van de cursus bericht en worden de (eventueel) betaalde kosten gerestitueerd. DDA hanteert een terugbetalingsperiode van 14 dagen.
4.2.2 Op kosten van externe arrangementen (hotelarrangementen e.d.) wordt geen restitutie gegeven op onderdelen waarvan geen gebruik gemaakt wordt.
4.3– Overmacht 
4.3.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van DDA onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst door DDA blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen binnen het bedrijf van DDA of diens leveranciers of locatiehouders.
4.3.2 DDA is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien er sprake is van overmacht. In het geval, ten gevolge van overmacht, DDA niet in staat is de overeenkomst na te komen, is de deelnemer verplicht de tot dat moment verrichte werkzaamheden aan DDA te betalen.
4.4 Annuleringen dienen per email te worden doorgegeven met een verwerkingstijd van 48 uur.

Artikel 5.1 – Betalingsvoorwaarden
5.1.1 Vragen over in rekening gebrachte bedragen dient de deelnemer binnen 14 dagen na ontvangst van de bevestiging/factuur schriftelijk kenbaar te maken aan DDA.
5.1.2. De door DDA in rekening gebrachte bedragen zijn direct opeisbaar. Betalingen dienen uiterlijk 3 weken vóór de cursusdatum door de cursist te geschieden of, indien de cursusdatum binnen deze termijn valt, altijd voor aanvang van de cursus.
5.1.3. Bij niet-betaling van het volledige bedrag binnen twee weken vóór de cursusdatum zal DDA één betalingsherinnering toesturen.
5.1.4. Voldoet de deelnemer binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering wederom niet of niet volledig aan de betalingsverplichting dan is DDA zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen dan wel derden daarmee te belasten.
5.1.5. DDA is bij betalingsachterstand gerechtigd de cursist de toegang tot de desbetreffende cursus te weigeren.
5.1.6. Alle buitengerechtelijke incassokosten, verbonden aan de incasso der vorderingen komen ten laste van de deelnemer.

Artikel 5.2 – Betalen
5.2.1 Betaling ineens De cursusgelden dienen in één keer te worden voldaan middels de aan u toegezonden digitale factuur onder vermelding van het factuurnummer op het bankrekeningnummer zoals vermeld op de factuur.
5.2.2  Betaling in termijnen Betaling in termijnen is eventueel mogelijk voor de cursussen/opleidingen welke meer dan 1 cursusdag bedragen. Dit na overleg met en toestemming van DDA
5.2.3 Betalingsachterstand, mochten de door u verschuldigde (termijn)bedragen niet tijdig door ons worden ontvangen, dan mag de overeenkomst door ons worden opgezegd en is het totaalbedrag direct opeisbaar.

Artikel 6 – Voorbehoud copyright 
6.1 Alle door of in opdracht van DDA gemaakte materialen en grafische of andere ontwerpen, gemaakt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, blijven het intellectuele eigendom van DDA. Het eigendomsrecht van het cursus-/opleidingsmateriaal ligt bij DDA.

Artikel 7– Toepasselijk recht
7.1 Op alle overeenkomsten van DDA is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 8 – Geschillen 
8.1 Alle geschillen over de overeenkomst of de uitvoering daarvan, waaronder de toepasselijkheid van deze voorwaarden, zullen bij uitsluiting door de bevoegde rechter binnen het Arrondissement van de Rechtbank te “S- Hertogenbosch beslecht worden, ook indien de opdrachtgever niet in Nederland is gevestigd.

Artikel 9 – Privacybeleid
9.1  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie.  Uw gegevens blijven alleen in ons bezit en deze informatie zal zonder uw toestemming nooit aan derden worden verstrekt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring op de website.
9.2 DDA verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens (privé- en of werkadres)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Voor- en achternaam

9.3 Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij bijzondere persoonsgegevens indien deze relevant en noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van onze dienstverlening, volgend op uw opdracht.
9.4 DDA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen;

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Uw voortgang in betreffende opleiding te bewaken
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Om benodigde informatie betreffende de opleiding te doen toekomen
 • Om met u telefonisch in contact te komen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen of diensten bij u af te leveren
 • DDA verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • DDA verwerkt uw bijzondere persoonsgegevens om ons in staat te stellen onze dienstverlening uit te oefenen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van DDA is in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van DDA wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat volgens deze verzekering in het betreffende geval voor rekening van DDA komt. Indien, om welke reden dan ook, deze verzekering geen uitkering verleent, is de aansprakelijkheid van DDA beperkt tot de het bedrag van de deelnameprijs. De aansprakelijkheid van DDA is verder beperkt tot schade van de deelnemer zelf en waarvan de deelnemer aantoont dat hij of zij deze schade niet op een eigen verzekering of instantie/werkgever kan verhalen. Dit artikel geldt niet alleen voor de rechtspersoon DDA maar ook voor de bij DDA werkzame natuurlijke personen, tenzij sprake is van schade veroorzaakt door opzettelijk of roekeloos handelen van de betreffende (rechts)persoon. De deelnemer vrijwaart ”

KLACHTENREGLEMENT

Artikel 1 Definities
In dit klachtenreglement worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, of uit de context anders blijkt:
Dutch Dental Academy  handelend onder de naam DDA
Dienst: alle diensten die onder DDA vallen.
Klacht: elke schriftelijke uiting van ongenoegen, kenbaar gemaakt door een cursist of opdrachtgever tijdens de door hem/haar genoten dienst en ingediend conform dit reglement.

 1. Klachtbehandelaar: de door DDA aangestelde persoon is M. van der Mee om de klacht te behandelen.
 2. Klager: de cursist of opdrachtgever die een klacht uit

Artikel 2. Doel van het klachtenreglement
Het doel van dit klachtenreglement is het op een laagdrempelige wijze oplossen van klachten. Als onafhankelijke derde is toegewezen door DDA: Dhr. M van Dijk , indien gewenst kunnen de contactgegevens worden opgevraagd bij DDA.

Artikel 3. Procedure

 1. Een klacht wordt alleen in behandeling genomen indien schriftelijk ingediend bij info@dutchdentalacademy.nl (klachtbehandelaar/dienst) tijdens of binnen 2 weken na afronding van de opleiding of cursus en indien de klager eerst heeft geprobeerd de klacht minnelijk met de beklaagde op te lossen.
 2. De klager doet daarbij in elk geval opgave van:
  –   Zijn naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en emailadres;
  –   De naam van de persoon tegen wie de klacht zich richt ( “Beklaagde”);
  –   (De periode van) de opleiding of cursus waaraan de klager deelneemt of heeft deelgenomen;
  –   Een korte omschrijving van de klacht.
 3. De dienst legt de datum van ontvangst van de klacht van Klager vast. De dienst zendt Klager binnen twee weken na ontvangst van de klacht een bevestiging van ontvangst. Daarbij vermeldt de dienst in overleg met de directeur de naam van de beoogde Klachtbehandelaar. Klager kan binnen twee weken na het verzenden van de ontvangstbevestiging kenbaar maken indien Klager meent dat er redenen zijn die een onpartijdige behandeling van de Klacht in de weg staan. Indien dat het geval is, wordt er door de beoogde Klachtenbehandelaar een andere Klachtenbehandelaar aangewezen.
 4. Binnen een week nadat de Klachtbehandelaar is aangewezen, neemt deze de behandeling van de klacht ter hand. De Klachtbehandelaar handelt daarbij adequaat.
 5. De Klachtbehandelaar hoort Klager en Beklaagde. Indien de Klachtenbehandelaar een schriftelijk verslag maakt van het horen van Klager en Beklaagde, zal aan zowel Beklaagde als Klager een afschrift worden verstrekt.
 6. De klacht wordt afgehandeld binnen 4 weken nadat de Klachtbehandelaar heeft ontvangen. De Klachtbehandelaar kan deze termijn eenmalig met maximaal vier weken verlengen. Indien Klager en Beklaagde hiermee akkoord gaan kan afhandeling telefonisch plaats vinden.
 7. De Klachtbehandelaar beijvert zich om naar aanleiding van de klacht een bevredigende oplossing te vinden. De klachtbehandelaar is niet bevoegd een bindende uitspraak te doen of sancties op te leggen. De Klachtbehandelaar mag wel aanbevelingen doen of zijn mening uiten over (aspecten van) de klacht. Aan dergelijke uitlatingen kunnen geen rechten worden ontleend.
 8. De Klachtbehandelaar legt de datum waarop hij de klacht heeft ontvangen schriftelijk vast alsmede de door hem gevolgde procedure deugdelijk vast (met inbegrip van eventuele met de Klager of Beklaagde gemaakte afspraken). Eventuele met Klager en Beklaagde gemaakte afspraken zendt de Klachtenbehandelaar naar Klager en Beklaagde.
 9. Wanneer de klachtbehandeling is beëindigd stuurt de Klachtbehandelaar zijn advies aan Klager, Beklaagde alsmede aan de dienst DDA.
 10. De onafhankelijke derde partij wordt pas ingeschakeld op het moment dat Klager en Klachtbehandelaar/ Beklaagde DDA niet tot een overeenkomst zijn gekomen. De onafhankelijke derde partij zal de klacht in behandeling nemen en beslist bij wijze van bindend advies over de klacht en zal Klager en beklaagde schriftelijk op basis daarvan berichten. DDA zal binnen twee weken tot uitvoering van het advies overgaan.
  Het oordeel is voor beide partijen bindend en is niet op basis van eerder gegeven advies door DDA.
 11. Na beëindiging van de Klachtbehandeling behoudt de Klachtbehandelaar gedurende drie jaar het dossier. Daarna wordt het dossier vernietigd.
 12. Op verzoek van de Klachtenbehandelaar kan een tweede of andere Klachtenbehandelaar worden aangewezen.
 13. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld door DDA.

EXAMENREGLEMENT

Examen en certificaat
1. Het examen van de opleiding
1. Het examen van de theoretische opleiding bestaat uit theorie.

2.Het examen van de theoretische en praktische opleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte
2. Indien alle toetsen van de opleiding met goed gevolg (voldoende) zijn afgelegd, is het examen behaald.

 1. Certificaat
  Aan de deelnemer die het examen met gunstig gevolg heeft afgelegd, die heeft voldaan aan de opleidingsverplichtingen en die ook verder voldoet aan de wettelijke vereisten, reikt desbetreffende docent het certificaat van de opleiding uit.
  2. Voor de datum waarop het certificaat is behaald, wordt de datum aangehouden waarop is vastgesteld dat de deelnemer het examen met goed gevolg heeft behaald.
 2. Ondertekening certificaat
  Het certificaat wordt ondertekend door desbetreffende docent(en) en DDA.

TOETSEN EN BEOORDELEN

 1. Vorm van toetsen
  De onderdelen van de opleiding worden getoetst op de wijze zoals aangegeven in het toetsplan, welke meegegeven wordt met het opleidingsmateriaal.
  2. Een deelnemer met een functiebeperking kan een schriftelijk verzoek indienen om gelegenheid te krijgen de toetsen op een zo veel mogelijk aan zijn individuele beperking aangepaste wijze af te leggen. DDA kan, met schriftelijke toestemming van de deelnemer, advies inwinnen bij derden alvorens op dit verzoek te beslissen.
 1. Gestelde eisen toetsen
  DDA en de docenten maken voor elke toets afzonderlijk en tijdig bekend welke eisen worden gesteld bij het afleggen van die toets, zodat de deelnemer zich zo goed mogelijk kan voorbereiden.
 1. Voorwaarden voor deelname toetsen
  Een deelnemer mag deelnemen aan het examen, wanneer hij heeft voldaan aan de opleidingsverplichtingen en de opleiding met goed gevolg heeft doorstaan.
  2.Indien de deelnemer de toets met onvoldoende resultaat heeft afgesloten mag de deelnemer herkansen. Er kan éénmalig kosteloos worden herkanst. Voor elke volgende herkansing wordt een bedrag van €50,- in rekening gebracht.
  a. Een theorietoets mag 2 maal herkanst worden. Tussen elke herkansing moet een tussenpose zitten van twee weken. Wanneer deze dan niet behaald is, slaagt deelnemer niet.
  b. Wanneer het praktijkexamen niet wordt gehaald kan dit eveneens eenmalig gratis worden herkanst in overleg. Een tweede herkansing kost de deelnemer €100,-.(Vrij van BTW) De herkansing kan in overleg plaatsvinden in eigen praktijk. Afhankelijk van de locatie variëren de kosten van €200,- tot €250,- .(Vrij van BTW)
 2. Normering van de beoordelingen
  Bij elke toets geschiedt de waardering op basis van cijfers. Het cijfer 5,5 is voldoende. Bij elke toets wordt apart de normering aangegeven.
 3. Bijzondere en onvoorziene gevallen
  Bijzondere omstandigheden kunnen DDA doen besluiten van dit reglement af te wijken. Het besluit van het reglement af te wijken kan slechts worden genomen indien de belangen van de deelnemer daardoor redelijkerwijs niet worden geschaad.
  2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist DDA.